Автореферат – це стислий виклад основних положень дисертації у їх зв’язку із положеннями наукової новизни та загальними висновками дослідження.

Його публікація має на меті ознайомити наукову спільноту із результатами дисертації напередодні її захисту.ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ


Написання автореферату – це дещо більше, ніж механічне скорочення тексту дисертації до викладу основних тез та висновків. У ньому бажано розкрити зміст дисертації у кращому світлі, підкреслити головні досягнення здобувача.

Крім того, повнота відображення у авторефераті сутності дисертаційного дослідження є однією з умов допуску до захисту на здобуття наукового ступеню.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ


Послідовність написання автореферату витримується відповідно до встановлених вимог МОН України, або ВАК інших країн СНД.

Зокрема, у вступній частині потрібно розкрити актуальність проблеми з оглядом фундаментальних та останніх досліджень, сформулювати гіпотезу, мету та завдання, обґрунтувати зв'язок із науковими планами і т.д.

Особлива увага звертається на формулювання тез-положень наукової новизни: їх лаконічність та змістовність формує перше враження про наукову цінність написаної дисертації.

Після вступу, написання автореферату продовжується послідовним та стислим розкриттям змісту основної частини дисертації. Виклад тексту підпорядковується провідній ідеї дисертації, у контексті якої потрібно розкрити основні результати дослідження та висновки автора, наочно показати важливість внеску автора у вирішенні науково-практичної проблеми, підкреслити новизну та практичне значення отриманих результатів.